[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by saitharn school
โรงเรียนสายธารวิทยา
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สภาพอากาศ
 
ตารางเรียน

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2_2560

 

เช็คอีเมล์
ลิงค์ต่างๆ
e-Learning


  

ข่าวสารทั่วไป
24 โดย : admin
24/มี.ค./2565     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การเลื่อนการสอบวัดความรู้พื้นฐาน และมอบตัวนักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2565 ( 190 / )
    โรงเรียนสายธารวิทยาจึงแจ้งนักเรียนที่จะเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้เลื่อนการสอบวัดความรู้พื้นฐานไปเป็นวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 และมอบตัวในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565
18 โดย : admin
18/มี.ค./2565     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศรายชื่อห้องสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ( 393 / )
    ประกาศรายชื่อห้องสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
18 โดย : admin
18/มี.ค./2565     
3 stars ( 3 / 4 )
ประกาศรายชื่อห้องสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ( 499 / )
    ประกาศรายชื่อห้องสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
8 โดย : admin
8/มี.ค./2565     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจ้งข่าวสารการศึกษา ( 487 / )
    แจ้งข่าวสารการศึกษา ถึงผู้ปกครองนักเรียน
ผลงานทางวิชาการ


25 เจ้าของ นายสมยศ นุชใหม่
25/เม.ย./2565
5 stars ( 5 / 1 )
การพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของครูโรงเรียนสายธารวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ( 83 / )
10 เจ้าของ นางสาวอิสริยาภรณ์ ทิพย์รักษ์
10/ม.ค./2565
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการสอน เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( 349 / )
(30/ก.ย./2564) การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม An evaluating of promoting Active learning Child center project of Detudom Technical College ( อ่าน : 592 ) เจ้าของ ธนชน อินทจันทร์
(30/ก.ย./2564) รูปแบบการพัฒนาครูด้านสื่อการเรียนการสอนตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม The Developing Teachers Model on Instructional Materials according to the Thailand 4.0 of Detudom Technical College ( อ่าน : 554 ) เจ้าของ ธนชน อินทจันทร์
(25/มิ.ย./2564) การสอนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรับปรุงและปฏิรูประเทศ โดยใช้ Power Point เพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ( อ่าน : 638 ) เจ้าของ นางสาวอุษณี วันศรี
(24/มิ.ย./2564) การสร้างชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมทักษะการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 591 ) เจ้าของ นางสาวอารีรัตน์ มีสุข
(23/มิ.ย./2564) ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 461 ) เจ้าของ นายวรภัทร แก้วคำ
เพลงมาร์ชสายธารวิทยา

สามารถดาวน์โหลด

กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดหรือฟังเพลง

ข่าวประจำวัน
เฟสบุ๊ค โรงเรียน

ผู้อำนวยการ
นายสุรศักดิ์ ภาคเจริญ
นายสุรศักดิ์ ภาคเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธารวิทยา
รองผู้อำนวยการ
นายสยยศ นุชใหม่
นายสมยศ นุชใหม่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสายธารวิทยา
บุคลากร
นายสุรศักดิ์ ภาคเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

นายสมยศ นุชใหม่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายประเทือง พรมทา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางวัชรา บุญมานพ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นายสำนวน ทองหล่อ
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางอ้อยใจ บัวคำ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางเบญญาภา เลือกนารี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสวัสดิวัน พรมทา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางโสภา บุญศักดิ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจีรนันท์ คณาพันธ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายวรภัทร แก้วคำ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายชยกร ผลรักษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวเกษมณี โสพัฒน์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.ปาลิตา พงค์ชะอุ่มดี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววรรณี นวลแย้ม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวอิสริยาภรณ์ ทิพย์รักษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายวรวัฒน์ ศรีพอ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางอรุณรัตน์ นุชใหม่
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวัชรี ทองหล่อ
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางประจักษ์ศรี ศรีแยก
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางวรลักษณ์ โกยรัมย์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายชัยชนะ ไชยนิล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสุพรรษา ชุมโท่โล่
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.นิคม แสนเสาร์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางบุญฉลอง ศรีภักดี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

น.ส.รัชนิดา ญาณโกมุท
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายวิรัตน์ ศรีโพนทอง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

น.ส.หทัยรัตน์ ทุมวงศ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายวรายุทธ พิมพายับ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.วิสรรชัย เวชสาร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวเพชรรัตน์ สมัครการ
ผู้ช่วยครู

นางสาวจันทร์ทิพย์ จันทะลม
ครูอัตราจ้าง

นายไกรสร วงศ์ใหญ่
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายวสันต์ ทบลาด
ครูอัตราจ้าง

นายสนัน กุลพัฒน์
นักการ

นายสังคม สมจิตร
นักการ

นางยุพินธ์ สมจิตร
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสิทธานต์ บุดดีเสาร์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุภาพร โพธิชัย
บุคลากรสนับสนุน
เลขาฝ่ายบริหาร

นางยุวากร โข่กำนัล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวอุษณี วันศรี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวพิชญกัญจ์ โยธิกา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายวรัญชัย เสนาจ
ครู

นางสาวพจนีย์ สีทอง
บุคลากรสนับสนุน
เลขาฝ่ายบริหาร

นางสาวอารีรัตน์ มีสุข
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวอาทิตยา กรีสวาสดิ์
ครูอัตราจ้าง

นายภูวดล ชาบุญเรือง
ครูอัตราจ้าง

นายคันชง กุลพัฒน์
พนักงานขับรถ

ปฏิทินงาน

พฤษภาคม 2565
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

คลังเก็บรูปภาพ
ผลการเรียน
ผลการเรียน
จำนวนผู้ชม

 เริ่มนับ 8/ส.ค./2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
432 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
512 คน
สถิติเดือนนี้
9996 คน
สถิติปีนี้
69128 คน
สถิติทั้งหมด
433845 คน
IP ของท่านคือ 3.235.24.113
(Show/hide IP)
สมัครกีฬาและทักษะ
tspao