[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by saitharn school
โรงเรียนสายธารวิทยา
เมนูหลัก
สภาพอากาศ
 
เช็คอีเมล์
ลิงค์ต่างๆ
e-Learning


  

ข่าวสารทั่วไป
5 โดย : admin
5/พ.ค./2564     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564 ( 54 / )
    รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564
5 โดย : admin
5/พ.ค./2564     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 มีสิทธิ์สอบ ปีการศึกษา 2564 ( 22 / )
    เรื่อง ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
6 โดย : admin
6/ก.พ./2561     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การนิเทศลดเวลาเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ( 719 / )
    การนิเทศลดเวลาเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2560
21 โดย : admin
21/พ.ย./2560     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียนสายธารวิทยาเป็นตัวแทนภาคตะวันออะเฉียงเหนือไปแข่งขันระดับประเทศ ที่ จ.ภูเก็ต ( 807 / )
    ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียนสายธารวิทยาเป็นตัวแทนภาคตะวันออะเฉียงเหนือ เวสสุวันเกมส์ จ.อุดรธานี ไปแข่งขันระดับประเทศ ที่ จ.ภูเก็ต
ผลงานทางวิชาการ


26 เจ้าของ นางสวัสดิวัน พรมทา
26/ส.ค./2563
4.5 stars ( 4.5 / 18 )
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องพลังงานความร้อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( 1154 / )
21 เจ้าของ นางโสภา บุญศักดิ์
21/ส.ค./2563
5 stars ( 5 / 6 )
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เน้นความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์(SOSTE Model) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( 539 / )
(14/ส.ค./2563) รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทำงาน รายวิชา งานประดิษฐ์ เรื่อง งานสานเส้นพลาสติก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ( อ่าน : 575 ) เจ้าของ นางวัชรี ทองหล่อ
(13/ส.ค./2563) การพัฒนารูปแบบการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคโนโลยี Google Classroom ประกอบแบบฝึกทักษะ หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 846 ) เจ้าของ นางสวัสดิวัน พรมทา
(10/ส.ค./2563) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติและความคิดสร้างสรรค์ รายวิชา งานประดิษฐ์ เรื่อง การแกะสลักผักและผลไม้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 1312 ) เจ้าของ นางวัชรี ทองหล่อ
(5/ส.ค./2563) การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง งานและพลังงาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 634 ) เจ้าของ นางโสภา บุญศักดิ์
(5/ส.ค./2563) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ LAMDUAN Model เรื่อง การใช้คำ กลุ่มคำภาษาและการเขียนแสดงทรรศนะ รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา ท33102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 551 ) เจ้าของ นางวัชรา บุญมานพ
เพลงมาร์ชสายธารวิทยา

สามารถดาวน์โหลด

กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดหรือฟังเพลง


ผู้อำนวยการ
นายสุรศักดิ์ ภาคเจริญ
นายสุรศักดิ์ ภาคเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธารวิทยา
บุคลากร
นายสุรศักดิ์ ภาคเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

นายสมยศ นุชใหม่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายประเทือง พรมทา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวัชรา บุญมานพ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
สอนภาษาไทย

นายสำนวน ทองหล่อ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สอนคณิตศาสตร์

นางอ้อยใจ บัวคำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
สอนวิชาคณิตศาสตร์

นางเบญญาภา เลือกนารี
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนคณิตศาสตร์

นางสวัสดิวัน พรมทา
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางโสภา บุญศักดิ์
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนวิชาฟิสิกส์

นางสาวจีรนันท์ คณาพันธ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ

นายวรภัทร แก้วคำ
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์

นายชยกร ผลรักษ์
ครู
สอนบรรณารักษ์

นางสาวเกษมณี โสพัฒน์
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนวิชาสังคมศึกษา

น.ส.ปาลิตา พงค์ชะอุ่มดี
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนวิชาภาษาไทย

นางสาววรรณี นวลแย้ม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนวิชาภาษาไทย

นางสาวอิสริยาภรณ์ ทิพย์รักษ์
ครู
สอนวิชาสังคมศึกษา

นายวรวัฒน์ ศรีพอ
ครู
สอนวิชาเคมี

นางอรุณรัตน์ นุชใหม่
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวัชรี ทองหล่อ
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางประจักษ์ศรี ศรีแยก
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ

นางวรลักษณ์ โกยรัมย์
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนวิชาเกษตร

นายชัยชนะ ไชยนิล
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนวิชางานช่าง

นางสุพรรษา ชุมโท่โล่
ครู
สอนวิชาเกษตร

ว่าที่ ร.ต.นิคม แสนเสาร์
ครู
สอนวิชางานช่าง

นางบุญฉลอง ศรีภักดี
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

น.ส.รัชนิดา ญาณโกมุท
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

นายวิรัตน์ ศรีโพนทอง
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

น.ส.หทัยรัตน์ ทุมวงศ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนวิชาสังคมศึกษา

นายวรายุทธ พิมพายับ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ต.วิสรรชัย เวชสาร
ครู
สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวเพชรรัตน์ สมัครการ
ครูอัตราจ้าง
สอนวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวจันทร์ทิพย์ จันทะลม
ครูอัตราจ้าง
สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

นายไกรสร วงศ์ใหญ่
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนวิชาศิลปะ

นายวสันต์ ทบลาด
ครูอัตราจ้าง
สอนวิชาคณิตศาสตร์

นายสนัน กุลพัฒน์
นักการ
นักการ

นายสังคม สมจิตร
นักการ
นักการ

นางยุพินธ์ สมจิตร
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสิทธานต์ บุดดีเสาร์
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวสุภาพร ชัยโพธิ
บุคลากรสนับสนุน
เลขาฯ

นางยุวากร โข่กำนัล
ครู
สอนวิชาชีววิทยา

นางสาวอุษณี วันศรี
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนวิชาสังคมศึกษา

นางสาวพิชญกัญจ์ โยธิกา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนฟิสิกส์

นายวรัญชัย เสนาจ
ครู
สอนคอมพิวเตอร์

นางสาวพจนีย์ สีทอง
บุคลากรสนับสนุน
เลขาฯ

นางสาวอารีรัตน์ มีสุข
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนแนะแนว

นางสาวอาทิตยา กรีสวาสดิ์
ครูอัตราจ้าง
สอนภาษาจีน

เพิ่มเพื่อน
https://lin.ee/rtw9PEO
ผลการเรียน
ผลการเรียน
จำนวนผู้ชม

 เริ่มนับ 8/ส.ค./2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
220 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
492 คน
สถิติเดือนนี้
2935 คน
สถิติปีนี้
49579 คน
สถิติทั้งหมด
300452 คน
IP ของท่านคือ 3.238.130.97
(Show/hide IP)