[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by saitharn school
โรงเรียนสายธารวิทยา
เมนูหลัก
สภาพอากาศ
 
เช็คอีเมล์
ลิงค์ต่างๆ
e-Learning


  

ข่าวสารทั่วไป
24 โดย : admin
24/พ.ค./2564     
5 stars ( 5 / 1 )
ลงทะเบียน ม.1และม.4 ปีการศึกษา2564 กรอกข้อมูลยืนยันตัวตนและรายงานตัว ( 1944 / 2 )
    ลงทะเบียน ม.1และม.4 ปีการศึกษา2564 กรอกข้อมูลยืนยันตัวตนและรายงานตัว
19 โดย : admin
19/พ.ค./2564     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
เลื่อนการเปิดภาคเรียน 1/2564 ( 122 / )
    เลื่อนการเปิดภาคเรียน 1/2564
8 โดย : admin
8/พ.ค./2564     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจ้งแนวปฏิบัตินักเรียนที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดหรือเดินทางไปพักอาศัยอยู่นอกจังหวัดช่วงปิดภาคเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ( 185 / )
    แจ้งแนวปฏิบัตินักเรียนที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดหรือเดินทางไปพักอาศัยอยู่นอกจังหวัดช่วงปิดภาคเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
7 โดย : admin
7/พ.ค./2564     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ยกเลิกการสอบวัดความรู้พื้นฐาน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ( 227 / )
    ยกเลิกการสอบวัดความรู้พื้นฐาน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
ผลงานทางวิชาการ


9 เจ้าของ นายวรภัทร แก้วคำ
9/มิ.ย./2564
5 stars ( 5 / 2 )
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า ( 114 / )
9 เจ้าของ ว่าที่ร้อยตรีนิคม แสนเสาร์ และคณะ
9/มิ.ย./2564
5 stars ( 5 / 1 )
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยการใช้แผนผังความคิด (Mind Mapping)รายวิชาการงานอาชีพ 8 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสายธารวิทยา ( 32 / )
(9/มิ.ย./2564) การพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์ 5W1Hรายวิชาประวัติศาสตร์สากล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนสายธารวิทยา ( อ่าน : 28 ) เจ้าของ นางสาวหทัยรัตน์ ทุมวงศ์
(26/ส.ค./2563) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องพลังงานความร้อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 1324 ) เจ้าของ นางสวัสดิวัน พรมทา
(21/ส.ค./2563) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เน้นความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์(SOSTE Model) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 622 ) เจ้าของ นางโสภา บุญศักดิ์
(14/ส.ค./2563) รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทำงาน รายวิชา งานประดิษฐ์ เรื่อง งานสานเส้นพลาสติก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ( อ่าน : 672 ) เจ้าของ นางวัชรี ทองหล่อ
(13/ส.ค./2563) การพัฒนารูปแบบการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคโนโลยี Google Classroom ประกอบแบบฝึกทักษะ หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 991 ) เจ้าของ นางสวัสดิวัน พรมทา
เพลงมาร์ชสายธารวิทยา

สามารถดาวน์โหลด

กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดหรือฟังเพลง


ผู้อำนวยการ
นายสุรศักดิ์ ภาคเจริญ
นายสุรศักดิ์ ภาคเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธารวิทยา
บุคลากร
นายสุรศักดิ์ ภาคเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

นายสมยศ นุชใหม่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายประเทือง พรมทา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวัชรา บุญมานพ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
สอนภาษาไทย

นายสำนวน ทองหล่อ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สอนคณิตศาสตร์

นางอ้อยใจ บัวคำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
สอนวิชาคณิตศาสตร์

นางเบญญาภา เลือกนารี
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนคณิตศาสตร์

นางสวัสดิวัน พรมทา
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางโสภา บุญศักดิ์
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนวิชาฟิสิกส์

นางสาวจีรนันท์ คณาพันธ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ

นายวรภัทร แก้วคำ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์

นายชยกร ผลรักษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนบรรณารักษ์

นางสาวเกษมณี โสพัฒน์
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนวิชาสังคมศึกษา

น.ส.ปาลิตา พงค์ชะอุ่มดี
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนวิชาภาษาไทย

นางสาววรรณี นวลแย้ม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนวิชาภาษาไทย

นางสาวอิสริยาภรณ์ ทิพย์รักษ์
ครู
สอนวิชาสังคมศึกษา

นายวรวัฒน์ ศรีพอ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนวิชาเคมี

นางอรุณรัตน์ นุชใหม่
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวัชรี ทองหล่อ
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางประจักษ์ศรี ศรีแยก
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ

นางวรลักษณ์ โกยรัมย์
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนวิชาเกษตร

นายชัยชนะ ไชยนิล
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนวิชางานช่าง

นางสุพรรษา ชุมโท่โล่
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนวิชาเกษตร

ว่าที่ ร.ต.นิคม แสนเสาร์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนวิชางานช่าง

นางบุญฉลอง ศรีภักดี
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

น.ส.รัชนิดา ญาณโกมุท
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

นายวิรัตน์ ศรีโพนทอง
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

น.ส.หทัยรัตน์ ทุมวงศ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนวิชาสังคมศึกษา

นายวรายุทธ พิมพายับ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ต.วิสรรชัย เวชสาร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวเพชรรัตน์ สมัครการ
ผู้ช่วยครู
สอนวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวจันทร์ทิพย์ จันทะลม
ครูอัตราจ้าง
สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

นายไกรสร วงศ์ใหญ่
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนวิชาศิลปะ

นายวสันต์ ทบลาด
ครูอัตราจ้าง
สอนวิชาคณิตศาสตร์

นายสนัน กุลพัฒน์
นักการ
นักการ

นายสังคม สมจิตร
นักการ
นักการ

นางยุพินธ์ สมจิตร
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสิทธานต์ บุดดีเสาร์
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวสุภาพร ชัยโพธิ
บุคลากรสนับสนุน
เลขาฯ

นางยุวากร โข่กำนัล
ครู
สอนวิชาชีววิทยา

นางสาวอุษณี วันศรี
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนวิชาสังคมศึกษา

นางสาวพิชญกัญจ์ โยธิกา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนฟิสิกส์

นายวรัญชัย เสนาจ
ครู
สอนคอมพิวเตอร์

นางสาวพจนีย์ สีทอง
บุคลากรสนับสนุน
เลขาฯ

นางสาวอารีรัตน์ มีสุข
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนแนะแนว

นางสาวอาทิตยา กรีสวาสดิ์
ครูอัตราจ้าง
สอนภาษาจีน

นายภูวดล
ครูอัตราจ้าง
สอนดนตรี

เพิ่มเพื่อน
https://lin.ee/rtw9PEO
ผลการเรียน
ผลการเรียน
จำนวนผู้ชม

 เริ่มนับ 8/ส.ค./2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 5 IP
ขณะนี้
5 คน
สถิติวันนี้
170 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
371 คน
สถิติเดือนนี้
6524 คน
สถิติปีนี้
67725 คน
สถิติทั้งหมด
318598 คน
IP ของท่านคือ 3.215.79.116
(Show/hide IP)