[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by saitharn school
โรงเรียนสายธารวิทยา
เมนูหลัก
สภาพอากาศ
 
เช็คอีเมล์
ลิงค์ต่างๆ
e-Learning


  

ข่าวสารทั่วไป
8 โดย : admin
8/พ.ย./2564     
3.5 stars ( 3.5 / 3 )
ประกาศผลการเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ( 609 / )
    ประกาศผลการเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
24 โดย : admin
24/พ.ค./2564     
5 stars ( 5 / 1 )
ลงทะเบียน ม.1และม.4 ปีการศึกษา2564 กรอกข้อมูลยืนยันตัวตนและรายงานตัว ( 2621 / 2 )
    ลงทะเบียน ม.1และม.4 ปีการศึกษา2564 กรอกข้อมูลยืนยันตัวตนและรายงานตัว
19 โดย : admin
19/พ.ค./2564     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
เลื่อนการเปิดภาคเรียน 1/2564 ( 458 / )
    เลื่อนการเปิดภาคเรียน 1/2564
8 โดย : admin
8/พ.ค./2564     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจ้งแนวปฏิบัตินักเรียนที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดหรือเดินทางไปพักอาศัยอยู่นอกจังหวัดช่วงปิดภาคเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ( 561 / )
    แจ้งแนวปฏิบัตินักเรียนที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดหรือเดินทางไปพักอาศัยอยู่นอกจังหวัดช่วงปิดภาคเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ผลงานทางวิชาการ


10 เจ้าของ นางสาวอิสริยาภรณ์ ทิพย์รักษ์
10/ม.ค./2565
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการสอน เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( 49 / )
30 เจ้าของ ธนชน อินทจันทร์
30/ก.ย./2564
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม An evaluating of promoting Active learning Child center project of Detudom Technical College ( 303 / )
(30/ก.ย./2564) รูปแบบการพัฒนาครูด้านสื่อการเรียนการสอนตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม The Developing Teachers Model on Instructional Materials according to the Thailand 4.0 of Detudom Technical College ( อ่าน : 267 ) เจ้าของ ธนชน อินทจันทร์
(25/มิ.ย./2564) การสอนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรับปรุงและปฏิรูประเทศ โดยใช้ Power Point เพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ( อ่าน : 352 ) เจ้าของ นางสาวอุษณี วันศรี
(24/มิ.ย./2564) การสร้างชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมทักษะการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 315 ) เจ้าของ นางสาวอารีรัตน์ มีสุข
(23/มิ.ย./2564) ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 264 ) เจ้าของ นายวรภัทร แก้วคำ
(19/มิ.ย./2564) การใช้เกมบิงโกเสริมทักษะการจดจำคำศัพท์ที่สนามบินของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (Using Bingo Game to recognize the Airport Vocabulary for Matthayomsuksa 5) ( อ่าน : 355 ) เจ้าของ นางสาวจีรนันท์ คณาพันธ์
เพลงมาร์ชสายธารวิทยา

สามารถดาวน์โหลด

กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดหรือฟังเพลง


ผู้อำนวยการ
นายสุรศักดิ์ ภาคเจริญ
นายสุรศักดิ์ ภาคเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธารวิทยา
บุคลากร
นายสุรศักดิ์ ภาคเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

นายสมยศ นุชใหม่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายประเทือง พรมทา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางวัชรา บุญมานพ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นายสำนวน ทองหล่อ
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางอ้อยใจ บัวคำ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางเบญญาภา เลือกนารี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสวัสดิวัน พรมทา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางโสภา บุญศักดิ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจีรนันท์ คณาพันธ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายวรภัทร แก้วคำ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายชยกร ผลรักษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวเกษมณี โสพัฒน์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.ปาลิตา พงค์ชะอุ่มดี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววรรณี นวลแย้ม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวอิสริยาภรณ์ ทิพย์รักษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายวรวัฒน์ ศรีพอ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางอรุณรัตน์ นุชใหม่
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวัชรี ทองหล่อ
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางประจักษ์ศรี ศรีแยก
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางวรลักษณ์ โกยรัมย์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายชัยชนะ ไชยนิล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสุพรรษา ชุมโท่โล่
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.นิคม แสนเสาร์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางบุญฉลอง ศรีภักดี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

น.ส.รัชนิดา ญาณโกมุท
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายวิรัตน์ ศรีโพนทอง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

น.ส.หทัยรัตน์ ทุมวงศ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายวรายุทธ พิมพายับ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.วิสรรชัย เวชสาร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวเพชรรัตน์ สมัครการ
ผู้ช่วยครู

นางสาวจันทร์ทิพย์ จันทะลม
ครูอัตราจ้าง

นายไกรสร วงศ์ใหญ่
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายวสันต์ ทบลาด
ครูอัตราจ้าง

นายสนัน กุลพัฒน์
นักการ

นายสังคม สมจิตร
นักการ

นางยุพินธ์ สมจิตร
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสิทธานต์ บุดดีเสาร์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุภาพร โพธิชัย
บุคลากรสนับสนุน
เลขาฝ่ายบริหาร

นางยุวากร โข่กำนัล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวอุษณี วันศรี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวพิชญกัญจ์ โยธิกา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายวรัญชัย เสนาจ
ครู

นางสาวพจนีย์ สีทอง
บุคลากรสนับสนุน
เลขาฝ่ายบริหาร

นางสาวอารีรัตน์ มีสุข
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวอาทิตยา กรีสวาสดิ์
ครูอัตราจ้าง

นายภูวดล ชาบุญเรือง
ครูอัตราจ้าง

นายคันชง กุลพัฒน์
พนักงานขับรถ

เพิ่มเพื่อน
https://bit.ly/3rCytYk
ผลการเรียน
ผลการเรียน
จำนวนผู้ชม

 เริ่มนับ 8/ส.ค./2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 4 IP
ขณะนี้
4 คน
สถิติวันนี้
513 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
531 คน
สถิติเดือนนี้
10365 คน
สถิติปีนี้
10365 คน
สถิติทั้งหมด
375082 คน
IP ของท่านคือ 54.173.214.227
(Show/hide IP)