[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by saitharn school
โรงเรียนสายธารวิทยา
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สภาพอากาศ
 
ตารางเรียน

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2_2560

 

เช็คอีเมล์
ลิงค์ต่างๆ
e-Learning

  

  หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : ประกาศรายชื่อห้องสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โดย : admin
เข้าชม : 498
ศุกร์์ ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ให้เลื่อนการสอบวัดความรู้พื้นฐานไปเป็นวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 และมอบตัวในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565
ประกาศรายชื่อห้องสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ชั้นมัธยศึกษาปีที่ 1 ห้องสอบที่ 1
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ คำนำหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม
1 650001 เด็กหญิง ปนัดดา วงค์วรรณา บ้านโตนด
2 650002 เด็กหญิง ศิรประภา ศิริบูรณ์ บ้านโตนด
3 650003 เด็กชาย ภาสกร อธิเดช อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
4 650004 เด็กหญิง ชลิตา แสงบุตร อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
5 650005 เด็กชาย เมธาวี จันประสิทธิ์ บ้านโตนด
6 650006 เด็กชาย วีรัช นันสวาท บ้านโตนด
7 650007 เด็กหญิง ประภาพร สมสิงห์ บ้านกันจาน
8 650008 เด็กชาย นิกร สุทธิสิน บ้านกันจาน
9 650009 เด็กหญิง พลอยตะวัน แสงกล้า อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
10 650010 เด็กชาย ศรายุทธ เตรียมชัย บ้านกันจาน
11 650011 เด็กชาย ปริญญา ปะตินังเต บ้านกันจาน
12 650012 เด็กชาย ประวันวิทย์ ธนูไตร วัดจันทร์ประดิษฐาราม
13 650013 เด็กชาย วุฒิชัย บุดสี บ้านกันจาน
14 650014 เด็กหญิง อสมาภรณ์ โคตโสดา สวนกล้วย
15 650015 เด็กชาย ณัฐชนนท์ โททอง โนนแสนสุข
16 650016 เด็กหญิง ณัฐชยา ขันตรี ทุ่งขนวน
17 650017 เด็กชาย สมภพ ประชุมชัย ทุ่งขนวน
18 650018 เด็กชาย ศิวกร กาหลง ทุ่งขนวน
19 650019 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ ดวงแก้ว ทุ่งขนวน
20 650020 เด็กหญิง นรินรัตน์ เพ็ชรดี ทุ่งขนวน
ชั้นมัธยศึกษาปีที่ 1 ห้องสอบที่ 2
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ คำนำหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม
1 650021 เด็กหญิง ปาลิตา เชื้อประทุม บ้านทุ่งขนวน
2 650022 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ บุญสาลี บ้านทุ่งขนวน
3 650023 เด็กหญิง ลลิตา ชินวงค์ บ้านทุ่งขนวน
4 650024 เด็กหญิง ฐิตาพร ดารา บ้านทุ่งขนวน
5 650025 เด็กหญิง ณัฐวรา จันทร์สำโรง บ้านทุ่งขนวน
6 650026 เด็กหญิง ศศิวรรณ สายเนตร บ้านทุ่งขนวน
7 650027 เด็กชาย ปัญญา ไชยะพันธ์ บ้านทุ่งขนวน
8 650028 เด็กหญิง ตะวัน เนียมมูล บ้านทุ่งขนวน
9 650029 เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ คำภักดี บ้านทุ่งขนวน
10 650030 เด็กชาย ฐานันดร สมพงษ์ บ้านขนุน
11 650031 เด็กชาย ราชภูมิ แสงอ่อน บ้านซะวาซอ
12 650032 เด็กชาย ปองคุณ ลาพรหมมา จำนันสายเจริญ
13 650033 เด็กหญิง ฐิตินันท์ ศรีนวล บ้านซะวาซอ
14 650034 เด็กหญิง จรัญญา เครือคุณ จ.สุรินทร์
15 650035 เด็กหญิง ปริยาภัทร มีไชโย บ้านหนองหิน
16 650036 เด็กหญิง วชิราภรณ์ ตลับกลาง บ้านโนนเรือคำบอน
17 650037 เด็กหญิง อรัญญา เกษอินทร์ บ้านโนนเรือคำบอน
18 650038 เด็กหญิง กัลยรัตน์ เสียงชอบ บ้านนาขนวน
19 650039 เด็กหญิง ภวรัญชนก อร่ามเรือง บ้านนาขนวน
20 650040 เด็กหญิง ดวงกมล พงพิมพ์ บ้านนาขนวน
ชั้นมัธยศึกษาปีที่ 1 ห้องสอบที่ 3
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ คำนำหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม
1 650041 เด็กชาย ธีรภาพ หงส์เหิน บ้านนาขนวน
2 650042 เด็กชาย กิตติภพ ไชยเสนา บ้านนาขนวน
3 650043 เด็กชาย สิทธิพล เสนคราม บ้านนาขนวน
4 650044 เด็กหญิง พชรอร สอนมานะ บ้านนาขนวน
5 650045 เด็กหญิง สุชานาถ พรมรักษา บ้านนาขนวน
6 650046 เด็กหญิง ยุวธิดา ศรีไหม บ้านนาขนวน
7 650047 เด็กหญิง ทิวาพร สระสาง บ้านนาขนวน
8 650048 เด็กชาย อภิชาต เป้าวงษ์ บ้านนาขนวน
9 650049 เด็กชาย จักรกฤษณ์ พรหมศร บ้านนาขนวน
10 650050 เด็กหญิง กรรณิกา จันโท บ้านนาขนวน
11 650051 เด็กหญิง พิชชาภา ศิริบูรณ์ บ้านนาขนวน
12 650052 เด็กหญิง สุพรรษา เกตุพุ่ม บ้านนาขนวน
13 650053 เด็กชาย บุญรินทร์ แสงทอง บ้านนาขนวน
14 650054 เด็กหญิง รัตติกาญจน์ แสงสว่าง บ้านนาขนวน
15 650055 เด็กชาย กฤษณะ เข็มทอง บ้านนาขนวน
16 650056 เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ ทุมบุญ บ้านนาขนวน
17 650057 เด็กชาย ธนัทรัช ศรีชาเนตร บ้านนาขนวน
18 650058 เด็กชาย ศิวัฒธ์ ศิริบูรณ์ บ้านโตนด
19 650059 เด็กหญิง เจนจิราภรณ์ อุดมพันธ์ บ้านซะวาซอ
20 650060 เด็กหญิง ทัศนีย์ ศิลาเพชร บ้านจำนันสายเจริญ
ชั้นมัธยศึกษาปีที่ 1 ห้องสอบที่ 4
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ คำนำหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม
1 650061 เด็กหญิง ศศิธร มาแสวง บ้านจำนันสายเจริญ
2 650062 เด็กหญิง อรวรรยา ไชยโคตร บ้านจำนันสายเจริญ
3 650063 เด็กชาย ธนพัฒน์ ป้องจันทร์ บ้านจำนันสายเจริญ
4 650064 เด็กหญิง ณัฐนรี แถวอุทุม บ้านจำนันสายเจริญ
5 650065 เด็กชาย สมภพ โสรส บ้านจำนันสายเจริญ
6 650066 เด็กหญิง พิชญาภา สิทโท บ้านจำนันสายเจริญ
7 650067 เด็กหญิง สุพิชชา ไสวงาม บ้านจำนันสายเจริญ
8 650068 เด็กหญิง กิตติมา พรมดี บ้านจำนันสายเจริญ
9 650069 เด็กหญิง ณัฐกมล ลาลุน บ้านจำนันสายเจริญ
10 650070 เด็กชาย นิติพัฒน์ บุตตรี บ้านจำนันสายเจริญ
11 650071 เด็กชาย ตระการ ข่ายมะณี บ้านจำนันสายเจริญ
12 650072 เด็กชาย ภูวดล บุญอุ้ย บ้านจำนันสายเจริญ
13 650073 เด็กชาย ศุภกิตติ์ คำภา บ้านจำนันสายเจริญ
14 650074 เด็กชาย ธนภัทร สุทธิสิน บ้านจำนันสายเจริญ
15 650075 เด็กชาย ทวีรัตน์ ลาลุน บ้านจำนันสายเจริญ
16 650076 เด็กหญิง ภัทรวรินทร์ พงษ์เดช บ้านจำนันสายเจริญ
17 650077 เด็กชาย เสกสรร เสนคำสอน บ้านโนนเรือคำบอน
18 650078 เด็กหญิง จนุรัตน์ ดาวประสงค์ บ้านโนนเรือคำบอน
19 650079 เด็กชาย สุเทพ จรัญเสริฐ บ้านโนนเรือคำบอน
20 650080 เด็กชาย ธีรศักดิ์ วงษ์แสวง บ้านโนนเรือคำบอน
ชั้นมัธยศึกษาปีที่ 1 ห้องสอบที่ 5
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ คำนำหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม
1 650081 เด็กชาย ธันวา โจมสติ บ้านโนนเรือคำบอน
2 650082 เด็กหญิง รัชนีวรรณ โจมสติ บ้านโนนเรือคำบอน
3 650083 เด็กชาย บรรพต พวงจำปา บ้านหนองหิน
4 650084 เด็กชาย กันต์กมล ภาโว บ้านหนองหิน
5 650085 เด็กชาย ฐิติวัฒน์ บุดดีภักตร์ บ้านหนองหิน
6 650086 เด็กชาย ณรงค์ชัย วิเศษรัตน์ บ้านหนองหิน
7 650087 เด็กชาย ธีรภัทร กาญวิจิตร บ้านหนองหิน
8 650088 เด็กชาย นภัสกร โกศล บ้านหนองหิน
9 650089 เด็กชาย ชนะชัย คำภาชาติ บ้านหนองหิน
10 650090 เด็กหญิง ธารใส ชานิวัฒน์ บ้านหนองหัวช้าง
11 650091 เด็กหญิง ญาณิศา ศรีชาเนตร บ้านหนองหัวช้าง
12 650092 เด็กหญิง ธัญญารัตน์ ออมชมภู บ้านหนองหัวช้าง
13 650093 เด็กชาย วิฑูรย์ แสงดา บ้านหนองหัวช้าง
14 650094 เด็กหญิง สลิลทิพย์ สิทโท บ้านหนองหัวช้าง
15 650095 เด็กหญิง ฐิดาพร เกษอินทร์ บ้านหนองหัวช้าง
16 650096 เด็กหญิง สุจิตรา อินธิมาศ บ้านหนองหัวช้าง
17 650097 เด็กหญิง จันทิมา นิยม บ้านหนองหัวช้าง
18 650098 เด็กชาย ไกรพ สุวาท บ้านหนองหัวช้าง
19 650099 เด็กชาย วีรภัทร ศักดิ์จำปา บ้านหนองหัวช้าง
20 650100 เด็กชาย เอกรินทร์ มาศกุล บ้านหนองหัวช้าง
ชั้นมัธยศึกษาปีที่ 1 ห้องสอบที่ 6
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ คำนำหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม
1 650101 เด็กชาย จิราพัชร จีนะเจริญ บ้านหนองหัวช้าง
2 650102 เด็กชาย นพรัตน์ ด้วงนิล บ้านโนนแสนสุข
3 650103 เด็กชาย จิตรภูมิศักดิ์ แน่นอุดร บ้านโนนแสนสุข
4 650104 เด็กหญิง เขมิสรา วงศ์ทองโชติกุล บ้านโนนแสนสุข
5 650105 เด็กหญิง สุพัตตรา ยางงาม บ้านโนนแสนสุข
6 650106 เด็กหญิง พิชญาภา วรรณวงค์ บ้านโนนแสนสุข
7 650107 เด็กหญิง สุปรานี ยางงาม บ้านโนนแสนสุข
8 650108 เด็กชาย ณัฐพล แสนพล บ้านโนนแสนสุข
9 650109 เด็กหญิง พรรณนิตา ทองทับ บ้านโนนแสนสุข
10 650110 เด็กหญิง วรกมล ไชยสนาม บ้านจำนันสายเจริญ
11 650111 เด็กชาย มงคลชัย สุวาท บ้านหนองหัวช้าง
12 650112 เด็กชาย น่านฟ้า วงค์ทวี บ้านนาขนวน
13 650113 เด็กชาย นราธิป จันทุมมา บ้านนาขนวน
14 650114 เด็กหญิง จิรัชยา พิมพันธ์ บ้านนาขนวน
15 650115 เด็กชาย ภูมิรักษ์ ลือชา บ้านนาขนวน
16 650116 เด็กชาย วัชรากรณ์ อินเหลา บ้านโนนแสนสุข
17
18
19
20

3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 4 ครั้ง.

ข่าวสารทั่วไป5 อันดับล่าสุด

      การเลื่อนการสอบวัดความรู้พื้นฐาน และมอบตัวนักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2565 24/มี.ค./2565
      ประกาศรายชื่อห้องสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 18/มี.ค./2565
      ประกาศรายชื่อห้องสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 18/มี.ค./2565
      แจ้งข่าวสารการศึกษา 8/มี.ค./2565
      วารสารประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 28/ก.พ./2565

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ wrpkaewkham@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป