[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by saitharn school
โรงเรียนสายธารวิทยา
เมนูหลัก
สภาพอากาศ
 
เช็คอีเมล์
ลิงค์ต่างๆ
e-Learning

  
ทำเนียบผู้บริหาร  
 

ทำเนียบผู้บริหาร
ตำแหน่ง ครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนสายธารวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

**********************************

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ปีพ.ศ.
1 ใส่รูป นายสุนทร  ประดิษฐศิลป์ ครูใหญ่
อาจารย์ใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
2535-2538
2538-2541
2541-2542
2 นายยรรยง  คนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 2542-2542
3 นายสมศักดิ์  ศรีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน 2543-2544
4 นายประมาณ  ชูพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 2544-2544
5 นายสุรพล  สีมา อาจารย์ใหญ่ 2544-2545
6 นายทรงศักดิ์  อ่อนบึง อาจารย์ใหญ่ 2546-2548
7 นายถวิล  สร่ายหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
2548-2560
8 นายสุรศักดิ์  ภาคเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
2560-ปัจจุบัน**********************************


ทำเนียบผู้บริหาร
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนสายธารวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

**********************************

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ปีพ.ศ.
1 นายลาศ  ชูเชิด ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
2 นายประมูล แสวงผล รองผู้อำนวยการโรงเรียน 2544-2545
3 ใส่รูป นางชมัยพร เหล่าพงศ์เจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
4 นายจิมจง ทองคำวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียน 2549-2551
5 นายประหยัด เครือบุดดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน 2555-2555
6 นายสมยศ  นุชใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียน 2555 - ปัจจุบัน