[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by saitharn school
โรงเรียนสายธารวิทยา
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
สภาพอากาศ
 
เช็คอีเมล์
ลิงค์ต่างๆ
e-Learning

  
ข้อมูลพื้นฐาน  
 

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

นายสุรศักดิ์ ภาคเจริญ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขา  การบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษานี้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน 
         
นายสมยศ นุชใหม่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญา โท  สาขา การบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษานี้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2556  จนถึงปัจจุบัน

ประวัติของสถานศึกษา

    โรงสายธารวิทยา  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 ใช้ชื่อว่าโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม (สาขา) และกรมสามัญศึกษาได้ประกาศให้เป็นโรงเรียนเปิดใหม่ประจำปีการศึกษา 2535 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2535 โดยได้รับการเปลี่ยนชื่อ เป็น “โรงเรียนสายธารวิทยา”  สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ต่อมาโอนไปสังกัดเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ.2546 อันเป็นผลมาจากพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
ปัจจุบัน โรงเรียนได้รับการถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ            
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน

สภาพปัจจุบัน

          โรงเรียนสายธารวิทยา เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ       เปิดสอนตามหลักสูตรสายสามัญ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริการ      ฝ่ายพัฒนาผู้เรียน โดยมีแผนการจัดการเรียนเป็น 4-3-3 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และ 3-4-3 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมจำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น 20 ห้องเรียน
 
ข้อมูลชุมชน


       1. โรงเรียนสายธารวิทยา ตั้งอยู่ในเขตตำบลสวนกล้วย เขตพื้นที่บริการ ส่วนใหญ่เป็นชุมชนเกษตรกรรม  ประกอบอาชีพด้านการเกษตร คือการทำนาข้าว  ทำไร่มันสำปะหลัง และการรับจ้างแรงงานการเกษตร แรงงานอุตสาหกรรมที่เมืองหลวง ฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนส่วนใหญ่ ยากจน  รายได้ต่ำ และมีสถาพการณ์ที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตร และสภาพการณ์ของธรรมชาติ ประกอบกับกลไกตลาดทุนนิยมแบบผูกขาด นอกจากนี้มีการอพยพแรงงานนอกฤดูกาลเพื่อไปทำงาน   ต่างถิ่น ซึ่งส่งผลต่อสภาพครอบครัวของนักเรียนเป็นอย่างมาก
       2. ภาษาที่ใช้ของชุมชนในพื้นที่บริการ ส่วนใหญ่คือภาษาพื้นเมือง(อีสานและภาษาเขมร)

       ลักษณะทางภูมิศาสตร์และการคมนาคม สภาพภูมิศาสตร์พื้นดินโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย อากาศแห้งแล้ง การคมนาคมขนส่งสภาพถนนที่ใช้ในการคมนาคมเส้นทางหลักเป็นถนนทางหลวงชนบท  ที่คับแคบและมีสภาพชำรุด ไม่สะดวกในการสัญจร เส้นทางในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต อบต.ที่ชำรุด หมดสภาพ ก่อให้เกิดปัญหาการสัญจรในฤดูฝนซึ่งส่งผลกระทบต่อการมาเรียนของนักเรียน
ประเพณี  ของประชากรส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมประเพณีแบบลาวอีสานและในเขตพื้นที่บริการบางหมู่บ้านที่พูดภาษาเขมรจะมีวัฒนธรรมแบบเขมร
ศาสนา  ที่นับถือส่วนใหญ่คือศาสนาพุทธ มีบางส่วนที่นับถือศานาคริสต์

การจัดการศึกษา
          โรงเรียนสายธารวิทยาได้จัดการศึกษามาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2534 โดยเปิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปที่ 2 มีนักเรียนทั้งหมด 228 คน โดยได้รับครู-อาจารย์ จากโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม    มาช่วยสอน 8 คน หมุนเวียนกันไป และขยายต่อมา จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อปีการศึกษา 2539 
มีนักเรียนจำนวน 975คน ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 มีจำนวนนักเรียน 552 คน

ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีผู้บริหารมาแล้ว จำนวน 8 คน เรียงตามลำดับดังนี้
ตารางที่ 1 ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เวลาที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายสุนทร  ประดิษฐศิลป์ ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการ พ.ศ. 2535 - 2542
2. นายยรรยง  คนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ. 2542 - 2543
3. นายสมศักดิ์   ศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ. 2543 - 2544
4. นายประมาณ  ชูพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ. 2544 - 2544
5. นายสุรพล  พลสีมา ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ. 2545 - 2546
6. นายทรงศักดิ์  อ่อนบึง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ. 2546 - 2548
7. นายถวิล   สร่ายหอม ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ. 2548 – 2560
8. นายสุรศักดิ์ ภาคเจริญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน