[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by saitharn school
โรงเรียนสายธารวิทยา
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สภาพอากาศ
 
หมวดหมู่ blog
ตารางเรียน

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2_2560

 

เช็คอีเมล์
ลิงค์ต่างๆ
e-Learning
ราคาน้ำมัน
ความคิดเห็น

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
ข้อมูลพื้นฐาน  
 

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

นายถวิล  สร่ายหอม  ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขา  การบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษานี้ตั้งแต่วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน 
         
นายสมยศ นุชใหม่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญา โท  สาขา การบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษานี้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2556  จนถึงปัจจุบัน

ประวัติของสถานศึกษา

    โรงสายธารวิทยา  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 ใช้ชื่อว่าโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม (สาขา) และกรมสามัญศึกษาได้ประกาศให้เป็นโรงเรียนเปิดใหม่ประจำปีการศึกษา 2535 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2535 โดยได้รับการเปลี่ยนชื่อ เป็น “โรงเรียนสายธารวิทยา”  สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ต่อมาโอนไปสังกัดเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ.2546 อันเป็นผลมาจากพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
ปัจจุบัน โรงเรียนได้รับการถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ            
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน

สภาพปัจจุบัน

          โรงเรียนสายธารวิทยา เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ       เปิดสอนตามหลักสูตรสายสามัญ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริการ      ฝ่ายพัฒนาผู้เรียน โดยมีแผนการจัดการเรียนเป็น 4-3-3 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และ 3-4-3 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมจำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น 20 ห้องเรียน
 
ข้อมูลชุมชน


       1. โรงเรียนสายธารวิทยา ตั้งอยู่ในเขตตำบลสวนกล้วย เขตพื้นที่บริการ ส่วนใหญ่เป็นชุมชนเกษตรกรรม  ประกอบอาชีพด้านการเกษตร คือการทำนาข้าว  ทำไร่มันสำปะหลัง และการรับจ้างแรงงานการเกษตร แรงงานอุตสาหกรรมที่เมืองหลวง ฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนส่วนใหญ่ ยากจน  รายได้ต่ำ และมีสถาพการณ์ที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตร และสภาพการณ์ของธรรมชาติ ประกอบกับกลไกตลาดทุนนิยมแบบผูกขาด นอกจากนี้มีการอพยพแรงงานนอกฤดูกาลเพื่อไปทำงาน   ต่างถิ่น ซึ่งส่งผลต่อสภาพครอบครัวของนักเรียนเป็นอย่างมาก
       2. ภาษาที่ใช้ของชุมชนในพื้นที่บริการ ส่วนใหญ่คือภาษาพื้นเมือง(อีสานและภาษาเขมร)

       ลักษณะทางภูมิศาสตร์และการคมนาคม สภาพภูมิศาสตร์พื้นดินโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย อากาศแห้งแล้ง การคมนาคมขนส่งสภาพถนนที่ใช้ในการคมนาคมเส้นทางหลักเป็นถนนทางหลวงชนบท  ที่คับแคบและมีสภาพชำรุด ไม่สะดวกในการสัญจร เส้นทางในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต อบต.ที่ชำรุด หมดสภาพ ก่อให้เกิดปัญหาการสัญจรในฤดูฝนซึ่งส่งผลกระทบต่อการมาเรียนของนักเรียน
ประเพณี  ของประชากรส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมประเพณีแบบลาวอีสานและในเขตพื้นที่บริการบางหมู่บ้านที่พูดภาษาเขมรจะมีวัฒนธรรมแบบเขมร
ศาสนา  ที่นับถือส่วนใหญ่คือศาสนาพุทธ มีบางส่วนที่นับถือศานาคริสต์

การจัดการศึกษา
          โรงเรียนสายธารวิทยาได้จัดการศึกษามาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2534 โดยเปิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปที่ 2 มีนักเรียนทั้งหมด 228 คน โดยได้รับครู-อาจารย์ จากโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม    มาช่วยสอน 8 คน หมุนเวียนกันไป และขยายต่อมา จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อปีการศึกษา 2539 
มีนักเรียนจำนวน 975คน ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 มีจำนวนนักเรียน 785 คน

ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีผู้บริหารมาแล้ว จำนวน 7 คน เรียงตามลำดับดังนี้
ตารางที่ 1 ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ตารางที่ 1 ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

เวลาที่ดำรงตำแหน่ง

1. นายสุนทร  ประดิษฐศิลป์

ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2535 - 2542

2. นายยรรยง  คนสมบูรณ์

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2542 - 2543

3. นายสมศักดิ์   ศรีแก้ว

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2543 - 2544

4. นายประมาณ  ชูพิพัฒน์

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2544 - 2544

5. นายสุรพล  พลสีมา

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2545 - 2546

6. นายทรงศักดิ์  อ่อนบึง

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2546 - 2548

7. นายถวิล   สร่ายหอม

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน