[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by saitharn school
โรงเรียนสายธารวิทยา
เมนูหลัก
สภาพอากาศ
 
เช็คอีเมล์
ลิงค์ต่างๆ
e-Learning

แผนผังหน่วยงาน
������������������������������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นางบุญฉลอง ศรีภักดี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางสาวจีรนันท์ คณาพันธ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางประจักษ์ศรี ศรีแยก
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวเพชรรัตน์ สมัครการ
ผู้ช่วยครู
Click ดูประวัติ
นางสาวอาทิตยา กรีสวาสดิ์
ครูอัตราจ้าง
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหารสถานศึกษา
2 : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
3 : ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
6 : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
7 : กลุ่มสาระฯคณิตฯ
8 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
9 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
10 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
11 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
13 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
14 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
15 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
19 : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
32 : เลขาฝ่ายบริหาร