[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by saitharn school
โรงเรียนสายธารวิทยา
เมนูหลัก
สภาพอากาศ
 
เช็คอีเมล์
ลิงค์ต่างๆ
e-Learning

แผนผังหน่วยงาน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
Click ดูประวัติ
นายประเทือง พรมทา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
Click ดูประวัติ
นางเบญญาภา เลือกนารี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสวัสดิวัน พรมทา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางโสภา บุญศักดิ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางบุญฉลอง ศรีภักดี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางสาวจีรนันท์ คณาพันธ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางประจักษ์ศรี ศรีแยก
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวพิชญกัญจ์ โยธิกา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางยุวากร โข่กำนัล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นายชยกร ผลรักษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นายวสันต์ ทบลาด
ครูอัตราจ้าง
Click ดูประวัติ
นางสาวอารีรัตน์ มีสุข
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวอุษณี วันศรี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหารสถานศึกษา
2 : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
3 : ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
6 : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
7 : กลุ่มสาระฯคณิตฯ
8 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
9 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
10 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
11 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
13 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
14 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
15 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
19 : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
32 : เลขาฝ่ายบริหาร