[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by saitharn school
โรงเรียนสายธารวิทยา
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
สภาพอากาศ
 
เช็คอีเมล์
ลิงค์ต่างๆ
e-Learning

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
Click ดูประวัติ
น.ส.รัชนิดา ญาณโกมุท
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางวัชรา บุญมานพ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
สอนภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นายชยกร ผลรักษ์
ครู
สอนบรรณารักษ์
Click ดูประวัติ
น.ส.ปาลิตา พงค์ชะอุ่มดี
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนวิชาภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางสาววรรณี นวลแย้ม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนวิชาภาษาไทย
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหารสถานศึกษา
2 : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
3 : ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
6 : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
7 : กลุ่มสาระฯคณิตฯ
8 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
9 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
10 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
11 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
13 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
14 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
15 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
19 : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
32 : เลขาฝ่ายบริหาร