[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by saitharn school
โรงเรียนสายธารวิทยา
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สภาพอากาศ
 
หมวดหมู่ blog
ตารางเรียน

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2_2560

 

เช็คอีเมล์
ลิงค์ต่างๆ
e-Learning
ราคาน้ำมัน
ความคิดเห็น

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเรื่อง เติบโตสมวัยใส่ใจระบบร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เจ้าของผลงาน : นายวิรัตน์ ศรีโพนทอง
อาทิตย์ ที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 844    จำนวนการดาวน์โหลด : 1290 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 7 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเรื่อง เติบโตสมวัยใส่ใจระบบร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย
นายวิรัตน์ ศรีโพนทอง
ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะครูชานาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสายธารวิทยา
ชื่อเรื่อง           รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเรื่อง เติบโตสมวัยใส่ใจระบบร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้รายงาน        วิรัตน์  ศรีโพนทอง ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ 
โรงเรียนสารธารวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอกันทรลักษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ
________________________________________________________________________
บทคัดย่อ
 
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง เติบโตสมวัยใส่ใจ
ระบบร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์ของการพัฒนา 1) เพื่อสร้างและหาค่าประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง เติบโตสมวัยใส่ใจระบบร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1  ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง โดยใช้ชุดฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง เติบโตสมวัยใส่ใจระบบร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง เติบโตสมวัยใส่ใจระบบร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ 1) ชุดฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง เติบโตสมวัยใส่ใจระบบร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีจำนวน 4 เล่ม  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังจากเรียนด้วยชุดฝึกทักษะ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2)ค่าเฉลี่ย( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และการทดสอบค่าที(t-test)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง เติบโตสมวัยใส่ใจ
ระบบร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 84.15/89.72  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้E1/E2เท่ากับ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง เติบโตสมวัยใส่ใจระบบร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคะแนนการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เรื่อง เติบโตสมวัยใส่ใจระบบร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.71) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) = 0.47 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อแยกเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อเช่นกัน 
ดาวน์โหลดไฟลน์ได้ในไฟล์แนบ


ดาวน์โหลด  ( Fulltext )  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามแนวการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสายธารวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 2/ก.ย./2561
      การพัฒนารูปแบบการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย ท21102 เรื่อง รู้หลัก รู้ใช้ จากคำไทย 7 ชนิดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2/ก.ย./2561
      รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model)บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 31/ส.ค./2561
      รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model)บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 31/ส.ค./2561
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ค32101 เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 31/ส.ค./2561


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ wrpkaewkham@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป