[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by saitharn school
โรงเรียนสายธารวิทยา
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สภาพอากาศ
 
หมวดหมู่ blog
ตารางเรียน

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2_2560

 

เช็คอีเมล์
ลิงค์ต่างๆ
e-Learning
ราคาน้ำมัน
ความคิดเห็น

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสายธารวิทยา

เจ้าของผลงาน : ครูปาลิตา พงค์ชะอุ่มดี
อังคาร ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 879    จำนวนการดาวน์โหลด : 350 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 62 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง     ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                     โรงเรียนสายธารวิทยา
ผู้ศึกษา      นางปาลิตา  พงค์ชะอุ่มดี
ปีที่ศึกษา   2559
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ   โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท 21101 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสายธารวิทยา  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R  และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ SQ4R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสายธารวิทยา  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสายธารวิทยา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน  32 คน  ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R   จำนวน 9 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ จำนวน 9  แผน ใช้เวลาจัดกิจกรรมการเรียนรู้แผนละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 18  ชั่วโมง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 1 ฉบับ  แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน จำนวน 9 ฉบับ   และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 1 ฉบับ  ทดลองโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One-group Pretest-Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้ค่าสถิติแบบ t - test  for  Dependent Sample   
 ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า
1. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสายธารวิทยา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  85.04/80.48 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนด
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านการอ่านจับใจความสำคัญ ที่ใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05
3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสายธารวิทยา 
มีค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (x̄=4.53, S.D.= 0.44)  แสดงว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสายธารวิทยา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามแนวการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสายธารวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 2/ก.ย./2561
      การพัฒนารูปแบบการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย ท21102 เรื่อง รู้หลัก รู้ใช้ จากคำไทย 7 ชนิดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2/ก.ย./2561
      รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model)บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 31/ส.ค./2561
      รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model)บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 31/ส.ค./2561
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ค32101 เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 31/ส.ค./2561


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ wrpkaewkham@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป