[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by saitharn school
โรงเรียนสายธารวิทยา
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สภาพอากาศ
 
หมวดหมู่ blog
ตารางเรียน

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2_2560

 

เช็คอีเมล์
ลิงค์ต่างๆ
e-Learning
ราคาน้ำมัน
ความคิดเห็น

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคีสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

เจ้าของผลงาน : นายสุรศักดิ์ ภาคเจริญ
จันทร์ ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 476    จำนวนการดาวน์โหลด : 285 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
 
ชื่อเรื่อง      รายงานผลการใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตระกาศประชา สามัคคี  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้วิจัย         นายสุรศักดิ์  ภาคเจริญ
ปีที่ทำวิจัย  2559 - 2560


            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ๒) สร้างกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี และ 3) เพื่อประเมินผลการทดลองใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา ซึ่งแบ่งการดำเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา สภาพปัจจุบัน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในขั้นตอนนี้ ได้แก่ ผู้วิจัย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี จำนวน 20 คน และศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 22 คน ขั้นตอนที่ 2 การสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในขั้นตอนนี้ได้แก่ ผู้วิจัย ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี จำนวน 20 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี จำนวน 9 คน ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสิ้น 15 ท่าน และขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลการทดลองใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในขั้นตอนนี้ ประกอบด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 5 คน  ครูโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี 20 คน คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี จำนวน 9 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ที่เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 256 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย และมีความยินดี เต็มใจในการให้ข้อมูลในการวิจัย
            เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบบันทึกการจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบประเมินคุณภาพการศึกษา มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1– 6 แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 
        ผลการวิจัยพบว่า
        1.  สภาพปัจจุบัน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี พบว่า ในปีการศึกษา  2559 มีจำนวนนักเรียน จำนวน 464 คนผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) อยู่ในระดับต่ำกว่าดีมาก จุดแข็ง/โอกาสที่ทำให้มีคุณภาพ โรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นรูปธรรม ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จุดอ่อนที่ควรพัฒนา/อุปสรรคที่ทำให้ไม่มีคุณภาพควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ระดับโรงเรียนและระดับชาติให้สูงขึ้น ควรมีการประสานงานกับปราชญ์ ผู้รู้ เพื่อนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอย่างหลากหลาย ควรมีโครงการกิจกรรมพิเศษเด่นชัดตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมพิเศษ
        2.  ผลการสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี พบว่า ประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับ ประกอบด้วย  กลยุทธ์รอง 2 กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 การปฏิรูประบบการบริหาร หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและบุคลากรทางการศึกษาประกอบด้วย กลยุทธ์รอง 12 กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 สร้างสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ วิจัย และนวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ประกอบด้วยกลยุทธ์รอง 3 กลยุทธ์ คือ และกลยุทธ์ที่ 4 จัดคาราวานเสริมสร้างเด็กให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตประกอบด้วยกลยุทธ์รอง 2 กลยุทธ์ ซึ่งจากการประเมินกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองพบว่า มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมาก
           3.  ผลประเมินผลการทดลองใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี พบว่า ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี
ปีการศึกษา 2559 มีค่าเฉลี่ย 84.47 อยู่ในระดับดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยรวมปีการศึกษา 2559 มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 69.03  ซึ่งมีพัฒนาการสูงขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 2.31 และผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล   ที่มีต่อกลยุทธ์ที่สร้างขึ้น พบว่า โดยภาพรวมทุกกลุ่มมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
                   


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามแนวการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสายธารวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 2/ก.ย./2561
      การพัฒนารูปแบบการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย ท21102 เรื่อง รู้หลัก รู้ใช้ จากคำไทย 7 ชนิดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2/ก.ย./2561
      รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model)บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 31/ส.ค./2561
      รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model)บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 31/ส.ค./2561
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ค32101 เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 31/ส.ค./2561


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ wrpkaewkham@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป