[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by saitharn school
โรงเรียนสายธารวิทยา
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
สภาพอากาศ
 
เช็คอีเมล์
ลิงค์ต่างๆ
e-Learning

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนและการศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของครูโรงเรียนสายธารวิทยาผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

เจ้าของผลงาน : นายสมยศ นุชใหม่
ศุกร์์ ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 736    จำนวนการดาวน์โหลด : 267 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 14 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่องานวิจัย     การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนและการศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของครูโรงเรียนสายธารวิทยาผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC)
ผู้วิจัย             นายสมยศ  นุชใหม่
ปีที่วิจัย           ปีการศึกษา  2560-2561
 
บทคัดย่อ
 
           การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนและการศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของครูโรงเรียนสายธารวิทยา ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC) มีวัตถุประสงค์  ดังนี้  1)  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน2)  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน๓) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของครูและ  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจการเรียนรู้ของครูและนักเรียน ประชากรที่ศึกษา  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2561  โรงเรียนสายธารวิทยา จำนวน 557 คน ครูผู้ร่วมวิจัย  13  คน ได้มาโดยวิธีเจาะจง  8  คน  โดยวิธีสมัครใจ 5  คน เครื่องมือการวิจัยมี  2  ชนิด  ได้แก่  1)เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  และแบบประเมินแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2)เครื่องมือการวิจัยเพื่อศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของครูโรงเรียนสายธารวิทยาได้แก่  คู่มือการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของครูโรงเรียนสายธารวิทยา  แบบบันทึกการประชุมสนทนากลุ่ม  แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  แบบสังเกตแบบมีส่วนรวม  แบบบันทึกการประชุม  แบบบันทึกการนิเทศ แบบประเมินเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน  แบบประเมินผลงานการวิจัยในชั้นเรียน  และแบบสอบถามความพึงพอใจ  ตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม  1)  ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้บูรณาการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC)  2)  ตัวแปรตาม  ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนและสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของครูโรงเรียนสายธารวิทยา ผ่านการจัดการเรียนรู้บูรณาการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การวิเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS การศึกษาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่  ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากPLC ของครู  (Content Analysis)  การดำเนินการวิจัย  ขั้นที่  1) ขั้นเตรียมการ  ดำเนินงานตามระบบ PDCA ดังนี้ Pคือ กำหนดกรอบภาระงานของตน/แผนดำเนินการ/บริบท/ปัจจัยนำเข้าด้านบุคคล วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ และการบริหารจัดการ/จุดแข็ง จุดอ่อน วิกฤต และโอกาส  D  คือ  การดำเนินการศึกษาข้อมูลตามแผน และภาระงานของตน ได้กรอบแนวคิดการวิจัย เครื่องมือการวิจัย  C  คือ  การตรวจสอบการดำเนินงาน  พบข้อผิดพลาดด้านจัดพิมพ์  ประเด็นการนำเสนอที่ไม่สมบูรณ์ เช่น จุดอ่อนและจุดแข็งที่ยังไม่ลงสู่คุณภาพผู้เรียน  และเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนที่ยังไม่ผ่านการหาคุณภาพ  A  คือ การร่วมกันปรับการพิมพ์และเพิ่มเติมรายละเอียดด้านคุณภาพผู้เรียนที่นำสู่การแก้ปัญหา  พร้อมกับออกแบบการประเมินคุณภาพเครื่องมือวิจัย ขั้นที่  2) ขั้นดำเนินการ  ดำเนินงานตามระบบ  PAOR  ดังนี้  วงจรที่ 1) เดือนมิถุนายน  P คือ  การศึกษาเหตุการณ์ปัจจุบันใกล้ตัวที่น่าสนใจ  ความต้องการของนักเรียน วางแผนการจัดการเรียนรู้ตามเหตุการณ์จริงและความสนใจของผู้เรียน  A  คือดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนโดยบูรณาการ  PLCO  คือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรู้ประจำชั่วโมง/หน่วย/แผนซึ่งพบว่านักเรียนทุกคนมีคะแนนเก็บผ่านตามตัวชี้วัดที่กำหนด และพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง  โดยประเด็นการเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอยู่ในระดับต่ำ  และ  R  คือ  การสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้  การพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม  การปรับปรุงแก้ไข  ซึ่งพบว่า  การจัดการเรียนรู้บูรณาการ  PLC  ยังยึดครูเป็นศูนย์กลาง นักเรียนไม่มีเครื่องมือในสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม  สร้างผลงานได้ไม่ครบประเด็น  วงจรที่ 2)  เดือนกรกฎาคม  P  คือวางแผนการให้ความรู้เพิ่มเติมด้าน PLC กับครูสู่ผู้เรียนและแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระในรูปแบบต่างๆ เช่น คู่ซี้หรือICT ช่วยครูพร้อมกับจัดหามุมสืบค้นหรือเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเพิ่มเติม  A  คือ  เพื่อนให้คำปรึกษาเพื่อน หรือเปิด Youtubeตัวอย่างการสอนวิชาต่างๆ ผ่านกระบวนการ PLC แล้วปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามแผนโดยแทรกวิธีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมและกระตุ้นการพูดโดยใช้คำถามเปิดกว้าง ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่  O  คือครูจำนวนหนึ่งให้ความสนใจตัวอย่างการสอนที่นำเสนอผ่าน Youtube ขณะที่บางคนนั่งหลับ และให้เหตุผลแย้งถึงความเป็นไปได้ยากในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ ซึ่งแบบเดิมดีและง่ายกว่า ส่วนผู้เรียนยิ้มแย้ม พูดนำเสนอ ตอบคำถามมากขึ้น บางคนนั่งเหม่อลอย ผลงานยังไม่สมบูรณ์และน่าสนใจเท่าที่ควร  R  คือครูบางท่านให้เหตุผลแย้งถึงความเป็นไปได้ยากในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ ซึ่งแบบเดิมดีและง่ายกว่า ส่วนผู้เรียนขาดทักษะในการสืบค้นข้อมูลและการทำงานเป็นกลุ่ม วงจรที่ 3) เดือนสิงหาคม  P  คือปรับทัศนคติของครูด้วยกิจกรรมกลุ่มหรือจับคู่คิด  เพิ่มเติมทักษะและแนวทางการสืบค้นข้อมูลผ่านสื่อICT ของผู้เรียนและครูศึกษากิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียน  เช่น  เพลงและเกม เป็นต้น  A  คือใช้กิจกรรมหรือเกมเตรียมความพร้อมก่อนเรียน  จัดการเรียนรู้ตามแผนเพิ่มเติมคำศัพท์สำคัญในการสืบค้นและ website ทางการศึกษาที่น่าสนใจ  O  คือมีเสียงหัวเราะในห้องเรียน ครูมีความแม่นยำในเนื้อหาแต่ยังไม่ชำนาญในการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ  PLC ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วยและผลสัมฤทธิ์กลางของผู้เรียนภาคผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ พฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมากเกือบทุกรายการประเมิน ยกเว้นการเสนอความคิดเห็นและเสนอความช่วยเหลือ  R  คือครูไม่รอฟังคำตอบของนักเรียน โดยถามเองและตอบเองบ่อย บางประเด็นครูตอบเองไม่ให้โอกาสนักเรียนได้มีส่วนร่วมตอบ การวัดและประเมินผลผลสัมฤทธิ์หลากหลายแต่ไม่มีเกณฑ์ในการให้คะแนนที่เหมาะสม นักเรียนบางคนไม่ค่อยพูดแต่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมดี  การขาดเรียนของนักเรียนลดลง  สิ่งที่ได้เรียนรู้และบทเรียนจากการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  1)  การเปลี่ยนบรรยากาศการประชุมตามวาระที่มีประธานกำหนดการประชุม เป็นบรรยากาศสบาย ๆ รู้สึกสะดวกสบายและเป็นกันเอง พบปะพูดคุยได้ง่าย  นั่งล้อมวงคุยแบบเป็นกันเองจนเกิดชิ้นงาน  2)  การดำเนินการในรูปแบบPLC นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทั้งด้านวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  3)  ความรับผิดชอบในทางวิชาชีพของครูที่สอดคล้องกับความเป็นจริงในยุคศตวรรษที่ 2 อาจเกิดขึ้นได้ยากสำหรับกรณีครูที่มีการหลับใหลในกรอบแนวคิดเดิม ๆ  ยังยึดตัวเองเป็นหลักจึงจำเป็นต้องมีการช่วยเหลือให้ตื่นขึ้นมาทำหน้าที่ครูเพื่อศิษย์ตามบริบทธรรมชาติการอยู่ร่วมกันที่มีความแตกต่างกัน 4)  การทำหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่เปลี่ยนจากการบริหารจัดการเป็นผู้เอื้อให้ครูตื่นตัวเรียนรู้ทำหน้าที่วิชาชีพครูได้อย่างเต็มที่เห็นความสำคัญของตนเองและเด็ก  สิ่งที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนา  ได้แก่  1)  ครูควรสร้างเครื่องมือการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่มีคุณภาพมากขึ้น สร้างเครื่องมือหรือเกณฑ์การประเมินผลงานหรือทักษะการปฏิบัติงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  2)  ครูควรเจาะประเด็นที่มีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโดยรวมมากกว่าเป็นรายบุคคล  3)  ครูควรสร้างวัฒนธรรมการร่วมมือกันทำงานและระบบที่ส่งเสริมประสิทธิผลและความเท่าเทียมกัน  สร้างความสัมพันธ์ด้วยการทำงานในรูปกระบวนการกลุ่ม  4)  ผู้บริหารควรให้ความเป็นอิสระในการทำงานของครูมากกว่ามุ่งเน้นด้านการพัฒนาหลักสูตรหรือมีการประเมินด้วยเกณฑ์เดียวกัน  และ 5)  เน้นการสื่อสารและเรียนรู้ร่วมกันผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น
           ผลการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของครูโรงเรียนสายธารวิทยาพบว่า
การดำเนินการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของครูโรงเรียนสายธารวิทยา วงรอบที่ 1 โดยกลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศภายใน ซึ่งประกอบด้วย 4  กิจกรรม คือ กิจกรรมการนิเทศ การเขียนโครงการวิจัยในชั้นเรียน กิจกรรมการนิเทศการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน กิจกรรมการนิเทศการเรียนรายงานการวิจัย กิจกรรมการประเมิน ผลงานวิจัยในชั้นเรียนสามารถทำให้กลุ่มผู้ร่วมวิจัย
ทั้ง 13 คน เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนตามเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 5 ขั้นตอนสูงขึ้น มีคะแนนจากการทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 26.00 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.67 จากคะแนนเต็ม สามารถกำหนดชื่อเรื่องได้คนละ 1 เรื่อง  มีความสามารถเขียนเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียนโดยรวมอยู่ในระดับดี มีความสามารถในการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนได้และมีผลงานการวิจัยในชั้นเรียนโดยรวมอยู่ในระดับดี จำนวน 9 คน ระดับปานกลาง จำนวน 4 คน ซึ่งต้องดำเนินการพัฒนาให้มีคุณภาพบรรลุเป้าหมายทุกคน สำหรับการดำเนินการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของครูโรงเรียนสายธารวิทยา โดยใช้กลยุทธ์การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนอย่างต่อเนื่อง เน้นการนิเทศเป็นรายบุคคลประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่กิจกรรมการนิเทศ การปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน และกิจกรรมการประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียน พบว่ากลุ่มผู้ร่วมวิจัยทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนตามเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 5 ขั้นตอนสูงขึ้น สามารถสร้างผลงานการวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพโดยมีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก แสดงให้เห็นว่าการดำเนินการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของครูโรงเรียนสายธารวิทยาทั้ง 2วงรอบ สามารถพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนตามเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 5  ขั้นตอนได้อย่างมีคุณภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้บุคลากรยังมีความภาคภูมิใจและเกิดความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่จะนำกระบวนการวิจัยไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นต่อไปครูโรงเรียนสายธารวิทยา มีความพึงพอใจต่อกระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของครูโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด(X-= 4.70, S.D. = 0.52)
 
 
 ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้ เรื่องนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุดฟ้อนจตุนารีศรีสะเกษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสายธารวิทยา 30/ส.ค./2562
      การพัฒนารูปแบบการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการปฏิบัติ ประกอบแบบฝึกทักษะ นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุดฟ้อนออนซอนกันทรลักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 27/ส.ค./2562
      การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนและการศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของครูโรงเรียนสายธารวิทยาผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 23/ส.ค./2562
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้ แบบฝึกทักษะการเขียนเรื่อง Daily Situation ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 19/ส.ค./2562
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง งานช่างพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนสายธารวิทยา 18/ก.ค./2562


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ wrpkaewkham@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป