[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by saitharn school
โรงเรียนสายธารวิทยา
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สภาพอากาศ
 
ตารางเรียน

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1_2565

 

ลิงค์ต่างๆ
e-Learning
ความคิดเห็น

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติและความคิดสร้างสรรค์ รายวิชา งานประดิษฐ์ เรื่อง การแกะสลักผักและผลไม้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เจ้าของผลงาน : นางวัชรี ทองหล่อ
จันทร์ ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
เข้าชม : 2419    จำนวนการดาวน์โหลด : 739 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 532 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง     การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  เพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติและ
                ความคิดสร้างสรรค์ รายวิชา งานประดิษฐ์ เรื่อง การแกะสลักผักและผลไม้  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
 
ชื่อผู้วิจัย    นางวัชรี  ทองหล่อ    ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
                โรงเรียนสายธารวิทยา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
 
ปีที่วิจัย      2562
 
บทคัดย่อ
 
               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานความต้องการจำเป็นในการใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  เพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติและความคิดสร้างสรรค์ รายวิชา งานประดิษฐ์ เรื่อง การแกะสลักผักและผลไม้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  2)เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติและความคิดสร้างสรรค์ รายวิชา งานประดิษฐ์ เรื่อง การแกะสลักผักและผลไม้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80      3)เพื่อทดลองการใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติและความคิดสร้างสรรค์ รายวิชา งานประดิษฐ์ เรื่อง การแกะสลักผักและผลไม้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ4) เพื่อประเมินรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติและความคิดสร้างสรรค์ รายวิชา งานประดิษฐ์ เรื่อง การแกะสลักผักและผลไม้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 2 คน ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 คน ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 20 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 75 คน รวม 112 คน ดำเนินการวิจัยโดยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา แบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานความต้องการจำเป็นในการสร้างและการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง(Research : R1) ระยะที่ 2 การสร้างและการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง(Development : D1) ระยะที่ 3 เป็นการทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Research : R2)  และระยะที่ 4 เป็นการประเมินรูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง(Development : D2)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) แบบประเมินทักษะการปฏิบัติและความคิดสร้างสรรค์ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติและความคิดสร้างสรรค์ รายวิชา งานประดิษฐ์ เรื่อง การแกะสลักผักและผลไม้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติ ร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย  (x-bar) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า t –test แบบ dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา(Content analysis)
               ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
                   1.โดยภาพรวมโรงเรียนสายธารวิทยา มีความพร้อมเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในการใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับมาก และความคิดเห็นของนักเรียนโดยภาพรวม  มีความต้องการจำเป็นในการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ตามความคิดเห็นของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด
                  2.ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติและความคิดสร้างสรรค์ รายวิชา งานประดิษฐ์  เรื่อง การแกะสลักผักและผลไม้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.65/84.36 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติและความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (x-bar =37.34) ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียน มีค่าเท่ากับ (x-bar=27.45,S.D.=1.50) สูงกว่าก่อนเรียนที่มีค่าเท่ากับ (x-bar=19.47,S.D.=0.85) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  และผลการศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติและความคิดสร้างสรรค์ รายวิชา งานประดิษฐ์  เรื่อง การแกะสลักผักและผลไม้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x-bar= 4.35,S.D.=0.58) มีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ตามข้อมูลพื้นฐานความต้องการจำเป็นของโรงเรียนสายธารวิทยา โดยผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์เอาขั้นตอนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 5 ขั้นตอน  มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ทดลองภาคสนาม โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา งานประดิษฐ์  เรื่อง การแกะสลักผักและผลไม้  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนสายธารวิทยา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 33 คน พบว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การแกะสลักผักและผลไม้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (E1)เท่ากับ 86.65 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์(E2)เท่ากับ 84.36 และเมื่อดำเนินการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า คะแนนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแกะสลักผักและผลไม้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ชี้ให้เห็นว่ารูปแบบมีความเหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้
                 3. ผลการทดลองการใช้รูปแบบในการจัดการเรียนรู้ ทั้ง 7 แผนการจัดการเรียนรู้และ  7 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้น มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนมีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนด้วยกัน มีกระบวนการกลุ่ม ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างดีและมีคะแนนการทดสอบย่อยหลังเรียน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100  ในทุกชุดกิจกรรมการเรียนรู้
                 4. ผลการประเมินรูปแบบพิจารณาจากผลต่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลการประเมินการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง พบว่า  คะแนนหลังเรียนของนักเรียนที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติและความคิดสร้างสรรค์ รายวิชา งานประดิษฐ์  เรื่อง การแกะสลักผักและผลไม้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01นอกจากนี้การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการเรียนรู้โดยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติและความคิดสร้างสรรค์ รายวิชา งานประดิษฐ์  เรื่อง การแกะสลักผักและผลไม้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้ง 6 กลุ่ม โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า มีจำนวน 4 กลุ่ม จาก 6 กลุ่ม ที่มีความเหมาะสมในการสร้างความรู้ด้วยตนเองอยู่ในระดับมากที่สุด โดยกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 4 ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายชุด พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 6 นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสมที่สุด และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติและความคิดสร้างสรรค์ รายวิชา งานประดิษฐ์  เรื่อง การแกะสลักผักและผลไม้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รูปแบบการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนสายธารวิทยา 2/ก.ย./2565
      การพัฒนากลยุทธ์ด้านบริหารเพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสายธารวิทยา 2/ก.ย./2565
      การพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของครูโรงเรียนสายธารวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 25/เม.ย./2565
      การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม An evaluating of promoting Active learning Child center project of Detudom Technical College 30/ก.ย./2564
      รูปแบบการพัฒนาครูด้านสื่อการเรียนการสอนตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม The Developing Teachers Model on Instructional Materials according to the Thailand 4.0 of Detudom Technical College 30/ก.ย./2564


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ wrpkaewkham@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป