[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by saitharn school
โรงเรียนสายธารวิทยา
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สภาพอากาศ
 
หมวดหมู่ blog
ภาพกิจกรรม
001 (6).JPG
 
001 (5).JPG
 
ลิงค์ต่างๆ
e-Learning
ความคิดเห็น

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของครูโรงเรียนสายธารวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

เจ้าของผลงาน : นายสมยศ นุชใหม่
จันทร์ ที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ.2565
เข้าชม : 622    จำนวนการดาวน์โหลด : 251 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ ครูโรงเรียนสายธารวิทยา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้วิจัย นายสมยศ  นุชใหม่ 
ปีที่ทำวิจัย   2563-2564
          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของครูโรงเรียนสายธารวิทยา 2) เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของครูโรงเรียนสายธารวิทยา ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน และสามารถทำวิจัยในชั้นเรียนได้ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูโรงเรียนสายธารวิทยา ที่มีต่อกระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการดำเนินการพัฒนา 2 วงรอบ แต่ละวงรอบประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการวางแผน (Planning) ขั้นตอนการปฏิบัติ (Action) ขั้นตอนการสังเกต (Observation) และขั้นตอนการสะท้อนผล (Reflection) กลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีจำนวน 14 คน ประกอบด้วยผู้วิจัยและครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มผู้ร่วมวิจัย จำนวน 13 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำนวน 4 คน ประกอบด้วย ผู้วิจัยศึกษานิเทศก์และวิทยากรร่วม จำนวน 2 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบบันทึกการประชุมการสนทนากลุ่ม แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบบันทึกการประชุม แบบบันทึกการนิเทศ แบบประเมินเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน แบบประเมินผลงานการวิจัยในชั้นเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้ตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของข้อมูลโดยใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation Technique) นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม จัดกลุ่มให้เป็นหมวดหมู่ตามกรอบการวิจัยประมวลผลและสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยนำเสนอผลการวิจัย  ในรูปแบบขอการบรรยาย (Narrative From) ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละ
          ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของครูโรงเรียนสายธารวิทยา ในวงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศภายใน ครูผู้ร่วมวิจัย จำนวน 13 คนมีความรู้ ความเข้าใจและเกิดทักษะในการทำวิจัยในชั้นเรียน และนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 5 ขั้นตอน มีคะแนนจากการทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 26.00 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.67 จากคะแนนเต็ม มีผลงานการวิจัย ในชั้นเรียนเป็นของตนเองคนละ 1 เรื่อง สามารถเขียนเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับดีมาก      (X-bar=4.54) มีผลการประเมินผลงานการวิจัยในชั้นเรียนโดยรวมอยู่ในระดับดี ( X-bar=3.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่าอยู่ในระดับดี จำนวน 9 คน ปานกลาง จำนวน 4 คน จึงดำเนินการพัฒนาต่อในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เมื่อดำเนินเสร็จสิ้นลง พบว่า กลุ่มผู้ร่วมวิจัยจำนวน 4 คน มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะสามารถปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนสูงขึ้นและเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ได้สำเร็จบรรลุเป้าหมายเป็นอย่างดีและมีผลงานการวิจัยในชั้นเรียนโดยรวม อยู่ในระดับดีมาก ( X-bar=4.53) เมื่อพิจารณาเป็นราย  บุคลพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นจากวงรอบที่ 1 ทุกคนโดยมีผลงานการวิจัยในชั้นเรียนอยู่ในระดับดีมาก จำนวน     9 คน และอยู่ในระดับดี จำนวน 4 คน 
         โดยสรุปการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของครูโรงเรียนสายธารวิทยา โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาคือการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศภายในและการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นกลยุทธ์ที่มีความเหมาะสม สามารถพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถเขียนเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียนปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนและสามารถเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการทุกคน ดังนั้นจึงควรส่งเสริม สนับสนุนให้นำกลยุทธ์ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยเพื่อพัฒนา การเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนต่อไป


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รูปแบบการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนสายธารวิทยา 2/ก.ย./2565
      การพัฒนากลยุทธ์ด้านบริหารเพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสายธารวิทยา 2/ก.ย./2565
      การพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของครูโรงเรียนสายธารวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 25/เม.ย./2565
      การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม An evaluating of promoting Active learning Child center project of Detudom Technical College 30/ก.ย./2564
      รูปแบบการพัฒนาครูด้านสื่อการเรียนการสอนตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม The Developing Teachers Model on Instructional Materials according to the Thailand 4.0 of Detudom Technical College 30/ก.ย./2564


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ wrpkaewkham@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป