[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by saitharn school
โรงเรียนสายธารวิทยา
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
สภาพอากาศ
 
เช็คอีเมล์
ลิงค์ต่างๆ
e-Learning

  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
โดย : admin
เข้าชม : 769
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     


ประกาศโรงเรียนสายธารวิทยา
   เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
..........................................

 
           ด้วยโรงเรียนสายธารวิทยา อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 
           อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ หมวด ๔ การสรรหาและการเลือกสรร ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม โรงเรียนสายธารวิทยา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหา   ดังรายละเอียดต่อไปนี้
  1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการจ้าง  
              พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์                
        2ระยะเวลาการจ้าง
              1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 ระยะเวลา 5 เดือน
 
        3คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
              3.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
                     1) มีสัญชาติไทย
                     2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
                     3) มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท บ.2 หรือ ท.2
                     4) เป็นผู้มีสุขภาพดี แต่งกายสุภาพและมารยาทสุภาพเรียบร้อย
                     5) มีความประพฤติดี มีความชำนาญ สุขุมรอบคอบ และรู้เส้นทางที่ใช้รับ-ส่งนักเรียนเป็นอย่างดี
                     6) มีความสามารถตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และสัญญาณต่างๆภายในรถโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตลอดเวลา
              3.2   คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานจ้าง แนบท้ายประกาศนี้  ( เอกสารแนบ ๑ )
 
        4. การสมัคร
                ให้ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วยตนเอง ได้ที่งานบุคคล โรงเรียนสายธารวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 087-8746241 หรือ https://lin.ee/rtw9PEO หรือ Line Id รร.สายธารวิทยา : <span style="font-family: Roboto, Meiryo, -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, " segoe="" ui",="" "helvetica="" neue",="" "segoe="" ui="" emoji",="" symbol",="" "apple="" color="" "noto="" sans-serif,=""  arial;="" font-size:="" 15px;"="">@382ytctg 
 
        5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร         ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
              5.1  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๑ รูป
              5.2  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ
              5.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
              5.4  สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง หรือระเบียนแสดงผลการเรียน อย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลฯลฯ (ถ้ามี)
              5.5  สำเนาใบอนุญาตขับขี่ประเภท บ.2 หรือ ท.2 จำนวน 1 ฉบับ
 
               

                                                      จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
                                                                    ประกาศ ณ วันที่  29  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2563

 
 
 
 
                 (นายสุรศักดิ์  ภาคเจริญ)
                  ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธารวิทยา
 
 
 
 
 
                                                                                              
                                                                                              

 
บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานจ้าง


*********************************************************

1.  ประเภทของพนักงานจ้าง  จ้างเหมาบริการ
2.  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์
      คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  1. เพศชาย
  2. มีวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
  3. มีความรู้ความสามารถและชำนาญในหน้าที่
  4. ได้รับใบอนุญาตขับขี่ประเภท บ.2 หรือ ท.2 ตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก
5.  ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถยนต์ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
     หน้าที่และความรับผิดชอบ
           (1) ต้องขับรถด้วยความปลอดภัย
           (2) ต้องตรวจสอบสภาพรถและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี และพร้อมที่จะใช้การได้ตลอดเวลา
           (3) ต้องให้นักเรียนขึ้นนั่งประจำที่ให้พร้อมก่อนเคลื่อนรถ
           (4) ต้องกำกับดูแลให้นักเรียนรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งเพื่อป้องกันอันตรายในขณะโดยสาร
           (5) ต้องดูแลนักเรียนให้ได้รับความปลอดภัยตลอดเวลาที่อยู่ระหว่างการโดยสาร และในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจะต้องให้ความช่วยเหลือ
           (6) ต้องไม่ขับรถในลักษณะประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
           (7) ต้องไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถ เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนาโดยพนักงานขับรถไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น
           (8) ไม่ขับรถในขณะที่มีอาการมึนเมาหรือเสพสุราหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทระหว่างการขับรถโรงเรียน
           (9) รายงานให้ทางโรงเรียนทราบทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือมีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น
           (10) ต้องประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และระเบียบว่าด้วยการนั้นโดยเคร่งครัด
 
      ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
          ขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ ของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่ใช้ปฏิบัติราชการได้ทุกเวลา แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ  ในการใช้รถยนต์  ดำเนินการจัดทำรายงานการใช้รถยนต์ในการไปราชการไว้เป็นหลักฐาน จัดทำบันทึกเสนอข้อบกพร่องของรถยนต์ ที่จำเป็นจะต้องซื้อหรือจ้างเหมาเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
3.  ระยะเวลาการจ้าง  1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 ระยะเวลา 5 เดือน(ต่อสัญญาจ้าง ปี/ปี)
4.  อัตราว่าง  1  อัตรา
5.  ค่าตอบแทน  9,150  บาท/เดือน

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับจริงที่นี่ 

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 9/มี.ค./2564
      ประกาศโรงเรียนสายธารวิทยา เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 3/ม.ค./2564
      แจ้งข่าวสารการศึกษา 13/พ.ย./2563
      ประกาศผลสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 8/พ.ย./2563
      พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 12/ต.ค./2563

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ wrpkaewkham@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป