[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by saitharn school
โรงเรียนสายธารวิทยา
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สภาพอากาศ
 
ตารางเรียน

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2_2560

 

เช็คอีเมล์
ลิงค์ต่างๆ
e-Learning

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 การพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของครูโรงเรียนสายธารวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ( อ่าน : 83 / ดาวน์โหลด : 24 ) เจ้าของ นายสมยศ นุชใหม่
25/เม.ย./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการสอน เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 348 / ดาวน์โหลด : 146 ) เจ้าของ นางสาวอิสริยาภรณ์ ทิพย์รักษ์
10/ม.ค./2565
งานวิจัยทั่วไป < ไม่มี >
3 การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม An evaluating of promoting Active learning Child center project of Detudom Technical College ( อ่าน : 591 / ดาวน์โหลด : 229 ) เจ้าของ ธนชน อินทจันทร์
30/ก.ย./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 รูปแบบการพัฒนาครูด้านสื่อการเรียนการสอนตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม The Developing Teachers Model on Instructional Materials according to the Thailand 4.0 of Detudom Technical College ( อ่าน : 554 / ดาวน์โหลด : 210 ) เจ้าของ ธนชน อินทจันทร์
30/ก.ย./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 การสอนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรับปรุงและปฏิรูประเทศ โดยใช้ Power Point เพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ( อ่าน : 638 / ดาวน์โหลด : 260 ) เจ้าของ นางสาวอุษณี วันศรี
25/มิ.ย./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 การสร้างชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมทักษะการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 590 / ดาวน์โหลด : 256 ) เจ้าของ นางสาวอารีรัตน์ มีสุข
24/มิ.ย./2564
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
7 ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 461 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายวรภัทร แก้วคำ
23/มิ.ย./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 การใช้เกมบิงโกเสริมทักษะการจดจำคำศัพท์ที่สนามบินของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (Using Bingo Game to recognize the Airport Vocabulary for Matthayomsuksa 5) ( อ่าน : 729 / ดาวน์โหลด : 276 ) เจ้าของ นางสาวจีรนันท์ คณาพันธ์
19/มิ.ย./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า ( อ่าน : 854 / ดาวน์โหลด : 272 ) เจ้าของ นายวรภัทร แก้วคำ
9/มิ.ย./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยการใช้แผนผังความคิด (Mind Mapping)รายวิชาการงานอาชีพ 8 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสายธารวิทยา ( อ่าน : 611 / ดาวน์โหลด : 275 ) เจ้าของ ว่าที่ร้อยตรีนิคม แสนเสาร์ และคณะ
9/มิ.ย./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 การพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์ 5W1Hรายวิชาประวัติศาสตร์สากล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนสายธารวิทยา ( อ่าน : 806 / ดาวน์โหลด : 279 ) เจ้าของ นางสาวหทัยรัตน์ ทุมวงศ์
9/มิ.ย./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องพลังงานความร้อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 1898 / ดาวน์โหลด : 662 ) เจ้าของ นางสวัสดิวัน พรมทา
26/ส.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
13 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เน้นความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์(SOSTE Model) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 1146 / ดาวน์โหลด : 654 ) เจ้าของ นางโสภา บุญศักดิ์
21/ส.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทำงาน รายวิชา งานประดิษฐ์ เรื่อง งานสานเส้นพลาสติก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ( อ่าน : 1233 / ดาวน์โหลด : 792 ) เจ้าของ นางวัชรี ทองหล่อ
14/ส.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
15 การพัฒนารูปแบบการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคโนโลยี Google Classroom ประกอบแบบฝึกทักษะ หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 1542 / ดาวน์โหลด : 586 ) เจ้าของ นางสวัสดิวัน พรมทา
13/ส.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
16 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติและความคิดสร้างสรรค์ รายวิชา งานประดิษฐ์ เรื่อง การแกะสลักผักและผลไม้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 2047 / ดาวน์โหลด : 581 ) เจ้าของ นางวัชรี ทองหล่อ
10/ส.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
17 การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง งานและพลังงาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 1247 / ดาวน์โหลด : 585 ) เจ้าของ นางโสภา บุญศักดิ์
5/ส.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
18 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ LAMDUAN Model เรื่อง การใช้คำ กลุ่มคำภาษาและการเขียนแสดงทรรศนะ รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา ท33102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 1134 / ดาวน์โหลด : 543 ) เจ้าของ นางวัชรา บุญมานพ
5/ส.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
19 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้ เรื่องนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุดฟ้อนจตุนารีศรีสะเกษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสายธารวิทยา ( อ่าน : 1672 / ดาวน์โหลด : 823 ) เจ้าของ นางอรุณรัตน์ นุชใหม่
30/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
20 การพัฒนารูปแบบการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการปฏิบัติ ประกอบแบบฝึกทักษะ นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุดฟ้อนออนซอนกันทรลักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 1728 / ดาวน์โหลด : 832 ) เจ้าของ นางอรุณรัตน์ นุชใหม่
27/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>