ชื่อ - นามสกุล :นายชยกร ผลรักษ์
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :สอนบรรณารักษ์
ที่อยู่ :โรงเรียนสายธารวิทยา ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
Telephone :0801669578
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานห้องสมุด
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนรักการอ่าน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯศิลปะ
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนศิลป์