ชื่อ - นามสกุล :น.ส.ปาลิตา พันธ์แก่น
ตำแหน่ง :ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :สอนภาษาไทย,งานตรวจสอบภายใน
ที่อยู่ :โรงเรียนสายธารวิทยา ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
Telephone :0812649268
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานตรวสอบภายใน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนภาษาไทย