ชื่อ - นามสกุล :นางสาววรรณี นวลแย้ม
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :สอนภาษาไทย
ที่อยู่ :โรงเรียนสายธารวิทยา ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
Telephone :0863381469
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม :