ชื่อ - นามสกุล :น.ส.รัชนิดา ญาณโกมุท
ตำแหน่ง :ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
ที่อยู่ :0899654843
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนวิชาภาษาไทย
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :