ชื่อ - นามสกุล :นางวัชรา บุญมานพ
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่หลัก :สอนภาษาไทย
ที่อยู่ :โรงเรียนสายธารวิทยา ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
Telephone :0874529251
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนภาษาไทย