ชื่อ - นามสกุล :นายสิทธานต์ บุดดีเสาร์
ตำแหน่ง :ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :สอนวิชาคณิตศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานวัดผลฯ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯคณิตฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนคณิตศาสตร์