ชื่อ - นามสกุล :นางยุวากร โข่กำนัล
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :สอนวิชาชีววิทยา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานวัดผลฯ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนชีววิทยา