ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพิชญกัญจ์ โยธิกา
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :สอนฟิสิกส์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานประกันฯ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนฟิสิกส์