ชื่อ - นามสกุล :นายวรัญชัย เสนาจ
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :สอนคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานคุณธรรมฯ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนคอมพิวเตอร์