ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอารีรัตน์ มีสุข
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :สอนแนะแนว
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานทะเบียน