ชื่อ - นามสกุล :นางเบญญาภา เลือกนารี
ตำแหน่ง :ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานวัดผลประเมินผล
ที่อยู่ :โรงเรียนสายธารวิทยา ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
Telephone :0621212685
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานวัดผล
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯคณิตฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนคณิตฯ